PRIVACY POLICY


Nagelstudio & Schoonheidssalon ‘By Margriet’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy hopen wij u op een transparante manier informatie te geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


‘By Margriet’ doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met alle verstrekte persoonsgegevens. ‘By Margriet’ houdt zich hierbij in alle gevallen aan de huidig geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat ‘By Margriet’ in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in deze Privacy Policy.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het te behalen doel.
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is uw behandeling en uitsluitend met uw toestemming.
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

‘By Margriet’ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen ,

dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënt

Persoonsgegevens van de cliënt worden door van ‘By Margriet’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Communiceren richting gespecialiseerde over behandeling.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘By Margriet’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ‘By Margriet’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over de nieuwste diensten en/of aanbiedingen.
 • Het informeren van de persoon over eventuele vakanties en/of speciale openingstijden.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvings-formulier Nieuwsbrief;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘By Margriet’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door ‘By Margriet’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ‘By Margriet’ verstrekt worden uitsluitend aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en uitsluitend met uw toestemming.


Zo maakt ‘By Margriet’ gebruik van een online boekingssysteem via een zogenaamd derde partij.

Het betreft hier www.onlineafspraken.nl, welke ons een beschermde omgeving biedt voor:

 • Het verzorgen van een online agenda om afspraken te boeken.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van eventuele nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het vastleggen van het soort behandeling en welke producten daarbij gebruikt zijn.


‘By Margriet’ geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Met deze partijen worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De door u verstrekte gegevens zullen niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Minderjarigen

‘By Margriet’ verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

‘By Margriet’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw gegevens zullen automatisch verwijderd worden indien u twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten.


Beveiliging

‘By Margriet’ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ‘By Margriet’ handelen, medewerkers/sters zijn contractueel gebonden aan geheimhouding daarvan.
 • De gegevens die medewerkers/sters kunnen inzien zijn beperkt tot het minimale.
 • ‘By Margriet’ hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • ‘By Margriet’ test en evalueert regelmatig alle huidige maatregelen.
 • Alle computers zijn voorzien van de laatste virusscanners en scherp ingestelde firewalls.
 • Formulieren voor behandelingen als IPL en PMU worden bewaard in een ordner in afgesloten kast/kamer.
 • ‘By Margriet’ is voorzien van een goedgekeurd beveiligingssysteem.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. ‘By Margriet’ behoudt zich het recht u te kunnen vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u ‘By Margriet’ eerder toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct schriftelijk contact met ons op te nemen via [email protected]


Indien we onverhoopt samen niet tot een passende oplossing kunnen komen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op.

Dit kan via onderstaande gegevens:


Contactgegevens

Nagelstudio & Schoonheidssalon ‘By Margriet’

t.a.v. Margriet Wijnsma

Grootzand 65

8601AT Sneek

Telefoon: 0515 85 33 87

Mobiel: 06 21 25 46 52

Email: [email protected]